Zespół

Radca Prawny Artur Leszczyński

Właściciel Kancelarii

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praktykę prawniczą w Kancelarii adwokackiej rozpoczął w 2003 roku, pod auspicjami wieloletniego adwokata i pracownika naukowego UJ. Dalsze doświadczenie zawodowe zdobywał w spółkach kapitałowych jako in house lawyer. Pełnił funkcje w spółkach kapitałowych jako Prezes Zarządu i prokurent. Zasiadał w radach nadzorczych spółek kapitałowych, w tym spółce prawa handlowego notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Występował jako pełnomocnik wspólników i akcjonariuszy na Walnych Zgromadzeniach Wspólników i Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy. Dalsze doświadczenia zawodowe obsługi podmiotów gospodarczych, głównie spółek prawa handlowego ale i osób prywatnych, pozyskiwał świadcząc pomoc prawną w ramach Kancelarii Radcy Prawnego. Wpis na listę radców prawnych uzyskał w 2011 roku.

Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych, głównie spółek prawa handlowego, klientów instytucjonalnych z sektora finansów publicznych oraz osób prywatnych. Doświadczony specjalista w procesach gospodarczych, obsłudze podmiotów gospodarczych, prawie zobowiązań. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje zarówno Klientów przedsiębiorców jak i Klientów instytucjonalnych oraz osoby prywatne zarówno w toku polubownego rozwiązywania sporów (w drodze negocjacji, mediacji), jak również w postępowaniach sądowych oraz na etapie egzekucji.

Obsługiwał wiele procesów inwestycyjnych zarówno sektora prywatnego jak i publicznego, począwszy od analizy prawnej nieruchomości poprzez zawieranie umowy sprzedaży nieruchomości, realizację procesu budowlanego do uzyskania decyzji kończących postępowania inwestycyjne (uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).

Od 2012 roku związany z samorządem terytorialnym, jako pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy. Posiada bogate doświadczenie zawodowe związane z obsługą m.in. jednostek pomocniczych m.st. Warszawy oraz ich organów.

Prowadzi bieżącą obsługę spółek prawa handlowego, zajmuje się tworzeniem nowych podmiotów gospodarczych jak również świadczy pomoc prawną w ich bieżącej działalności.

Artur Kobierecki

Radca Prawny

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, wpis na listę radców prawnych uzyskał w 2017 roku.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (rok ukończenia 2013). Z kancelarią Radcy Prawnego – Artur Leszczyński Radca Prawny związany od 2014 roku. Wcześniej zdobywał doświadczenie zawodowe w jednej z warszawskich kancelarii prawnych. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie pracy oraz prawie oświatowym. Posiada również praktykę w reprezentowaniu stron w procesach sądowych oraz w bieżącej obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.

Sylwia Dubiel–Nazaruk

Radca Prawny

Radca Prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, wpis na listę radców prawnych uzyskała w 2020 roku.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (rok ukończenia 2015). W ramach programu Erasmus jeden semestr studiów prawniczych ukończyła na Wydziale Prawa Universidad Pablo de Olavide w Sevilli. W czasie studiów czynnie angażowała się w wolontariat na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Z Kancelarią Radcy Prawnego Artura Leszczyńskiego jest związana od 2016 roku. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół prawa oświatowego, prawa pracy, prawa pomocy społecznej, prawa cywilnego oraz prawa karnego. Posiada praktykę zawodową w reprezentowaniu stron w postępowaniach sądowych oraz w bieżącej obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.

Katarzyna Wieczorek

Radca Prawny

Radca Prawny od 2015 r., wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku Prawo.

Ukończyła również studia podyplomowe Akademii Praktyków Prawa na kierunku „Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników” na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Zajmuje się w prawem samorządowym, cywilnym i administracyjnym. W swojej praktyce koncentruje się głównie na zagadnieniach związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym oraz prawem nieruchomości. Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa gospodarczego i handlowego. Prowadzi obsługę jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców, w ramach której świadczy usługi m. in. w zakresie przygotowywania i opiniowania umów, sporządzania opinii prawnych oraz zastępstwa procesowego.

Agata Trojak

Radca Prawny

Radca Prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, w ramach której świadczy pomoc prawną m.in. w zakresie przygotowywania oraz opiniowania projektów umów, sporządzania opinii prawnych, udzielania porad i konsultacji prawnych, związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorców.

Obszar praktyki obejmuje obsługę prawną zarówno podmiotów prywatnych, jak również jednostek sektora finansów publicznych na szczeblu rządowym i samorządowym.

Skuteczny i doświadczony procesualista – posiada bogate doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu sporów sądowych, reprezentując zarówno klientów indywidualnych, jak również podmioty gospodarcze na wszystkich etapach postępowania (przedsądowe, sądowe, egzekucyjne).

Prowadzi sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego.

W swojej pracy, poza merytoryką, która jest priorytetem, ceni sobie precyzję, zaufanie oraz bezpośredniość, co jest podstawą w budowaniu korzystnych relacji z klientem.

Dawid Kowalik

Radca Prawny

Radca Prawny. Od 2015 r. wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

W 2008 r. ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz w 2020 r. studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego – Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników. Doświadczenie zdobywał w kancelariach radców prawnych oraz jednostkach administracji publicznej.

W swojej pracy zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami prawa cywilnego, głównie z zakresu prawa zobowiązań i prawa rzeczowego oraz szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego. Specjalizuje się w prawie samorządowym, nieruchomości i prawie zamówień publicznych. Ponadto posiada praktyczne doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa gospodarczego.

Prowadzi obsługę jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców, gdzie w ramach obsługi prawnej m.in. opiniuje umowy i akty prawne oraz zapewnia reprezentację w sporach sądowych.

Kancelaria Radcy Prawnego Artur Leszczyński Radca Prawny

ul. Kopalniana 14G lok. 21
01-321 Warszawa

Telefon

tel: 022-123-45-99
fax: 022-123-45-96